Volby do školské rady 2024 – kandidatura zákonných zástupců

V červnu tohoto školního roku končí funkční období členům školské rady naší školy, která se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Volby do školské rady proběhnou v měsíci červnu, termín a způsob volby bude upřesněn.

Školská rada při Základní škole Zbýšov je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí pedagogičtí pracovníci, dva členy volí zákonní zástupci. Funkční období školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Nyní hledáme kandidáty do školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Kandidatury na   člena   školské   rady   za   zákonné   zástupce   žáků   je   možno   uplatnit   do pondělí 27. 5. 2024 do 15:00 hod. v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním a odevzdáním kandidátního lístku, který je zveřejněn na webových stránkách školy v záložce DOKUMENTY-KE STAŽENÍ (odkaz také níže) nebo ho lze vyzvednout osobně na sekretariátu školy.

Výňatek z § 168 školského zákona 561/2004 Sb.
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.

Categories: Ostatní