Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás u nás ve školní družině. Ve dnech školního vyučování tvoříme mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Prioritním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků.

Vedeme žáky k osvojování základních hodnot, utváříme a prohlubujeme vztah k životnímu prostředí. Učíme je chránit si své zdraví, vedeme k otevřené komunikaci a rozvíjíme schopnosti jdoucí ruku v ruce vážit si jeden druhého a respektovat se. Vedeme žáky k tvořivosti a estetičnosti.

A JAKÁ NAŠE DRUŽINA JE?

· Je místem bezpečným.

· Je místem inspirujícím.

· Je místem zájmovým.

· Je místem pro regeneraci sil žáků po vyučování.

· Je nástrojem rozvíjejícím tvořivost a radost.

· Je místem příležitosti v nová přátelství a poznání.

· Je místem posilující sebevědomí.

· Je místem pro komunikaci vychovatelů s rodiči.

Činnost ve školní družině vychází z požadavků pedagogiky volného času a z vlastního Školního vzdělávacího programu školní družiny.

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina má celkem čtyři oddělení. Dvě oddělení žáků z prvních a druhých ročníků jsou umístěny na ZŠ J.A. Komenského 473 a dvě oddělení žáků z třetích a čtvrtých ročníků na ZŠ Masarykova 188.

Vychovatelé:

· 1. oddělení – Mgr. Alena Pařilová

· 2. oddělení – Bc. Iva Pitrušková

· 3. oddělení – Bc. Lenka Nováková

· 4. oddělení – Bc. Josef Grmela

Pravidelně využíváme školní zahradu, školní keramickou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní: 6:30 – 7:30

Odpolední: konec vyučování – 16:15

Součástí přihlášky (Zápisního lístku) je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny. Jsou zde stanoveny pověřené osoby pro vyzvedávání žáka ze školní družiny. Bez písemného souhlasu zákonného zástupce není

možné žáka vydat jiné než pověřené osobě. Pouze na ústní či telefonickou žádost zákonných zástupců NENÍ žák ze školní družiny uvolněn. Žák může odcházet ze školní družiny po obědě (čas je stanovený dle rozvrhu), potom až od 14:30 hodin. Do této doby není možné žáky ze školní družiny vyzvedávat v zájmu uskutečňování vzdělávání žáků stanoveném vzdělávacím programem.